Hospitalsenheden Vest har velfungerende arbejdsmiljøorganisation. Disse og velstrukturerede APV'er indgår i planlægningen af byggeriet. Herudover har det været et krav, at løsningsforslag kvalificeres ved anvendelse af mock-ups af udvalgte rum og elementer. Dette arbejde har væsentligst været udført i innovationsstalden.

DNV-Gødstrup skal være en arbejdsplads, hvor trivslen blandt medarbejderne er i fokus. Vi arbejder med trivsel gennem et forstærket fokus på løsning af kerneopgaven. Arbejdsmiljøgruppen indgår lokalt sammen med tillidsrepræsentanten i kvalitetsforbedringskulturen til gavn for patienterne og for medarbejderne.

DNV-Gødstrup skal være en god arbejdsplads med dokumenteret høj medarbejdertilfredshed, få arbejdsulykker og lavt sygefravær. Visioner og målsætninger prioriterer høj behandlingsfaglig kvalitet og effektivitet samtidig med, at hospitalet skal være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere.

I DNV-Gødstrup er der lagt vægt på, at de bygningsmæssige forhold skal understøtte gode effektive arbejdsgange. Det giver mulighed for ro og fokus i varetagelsen af opgaverne til gavn for patient og medarbejder. Helende arkitektur med gode lysforhold, udsyn til det fri, kunst og farver er væsentlige elementer i DNV-Gødstrup i forhold til patienternes og medarbejdernes trivsel.

Herudover er der lagt vægt på gode plads forhold sammen med god akustik, lys og ventilation.

På hospitalet understøtter gennemtænkt logistik et godt arbejdsmiljø, ligesom ny teknologi erstatter belastende arbejdsfunktioner og ensidigt gentaget arbejde.