Nedenstående klausuler skal anvendes på Region Midtjyllands byggeprojekter, - heriblandt DNV-Gødstrup:

Klausul om anvendelse af praktikanter, som du kan læse mere om her.

Arbejdsklausul

ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende.

Med henblik på kontrol af overholdelse af arbejdsvilkårsklausulen har bygherren på anfordring over for entreprenøren ret til fuld indsigt i ansættelsesvilkår for samtlige personer, tilbudsgiveren anvender til at udføre arbejdet herunder også personer ansat af andre end tilbudsgiveren.

Såfremt arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke på den egn, hvor arbejdet udføres, er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren (leverandøren) har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

Ansvaret for, at denne bestemmelse overholdes, påhviler virksomhedens leder. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der hår fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det lederen af den virksomhed, der står som hovedentreprenør, at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. Såfremt entreprenøren ikke overholder ovenstående, er Region Midtjylland berettiget til at bestemme, at pågældende afskæres fra at opnå fremtidige kontrakter af den nævnte karakter, indtil det er dokumenteret, at det pågældende forhold er bragt i orden.