Følgende styrende principper grundlæggende for byggeriet:

  • Det arbejde, der allerede er lavet omkring planlægning af akutafdelingen
  • En høj grad af standardisering af rumstørrelser og indretning med henblik på at skabe størst mulig fleksibilitet
  • Sammenhængende, effektive patientforløb betyder, at der hele tiden er ”bevægelse” eller flow i det, der sker i patientens forløb. Patientforløbets logistik er optimeret og baserer sig for en række patientgrupper på standardiserede, tidsstyrede forløb
  • Patientforløbene skal være attraktive og effektive og dermed konkurrencedygtige
  • De lægelige specialer og den nødvendige specialisering er fortsat forudsætningen for de kvalitative patientindsatser. Den nye bygningsstruktur skal styrke det gode og sammenhængende patientforløb og dermed samarbejdet mellem de lægelige specialer.
  • Byggeriets udformning skal fremme tryghed, sikkerhed og høj brugeroplevet og faglig kvalitet. It-løsninger skal styrke patienten under indlæggelse og behandling og skal medvirke til, at endnu mere behandling kan foregå i patientens eget hjem med hospitalet som kompetencebasen. Dette gælder ligeledes i forhold til telemedicinske løsninger i den præhospitale indsats, internt på hospitalet, i samarbejde med andre hospitaler og i samarbejdet med privat praktiserende læger og speciallæger.